Začínáte s podnikáním?

ZAČÍNÁTE S PODNIKÁNÍM

ZAČÍNATE S PODNIKÁNÍM

Začínáte s podnikáním?

Zde Vám nabízíme pomocnou ruku formou užitečných informací. Prostřednictvím našich článků Vás budeme postupně seznamovat se světem účetnictví daňové evidence.


Podnikatelé se ve své praxi musí řídit celou řadou zákonných ustanovení a jejich celkový výčet by byl velmi dlouhý. Přesto lze říci, že některé právní normy platí obecně pro všechny podnikatele bez rozdílu. V průběhu minulých let byla profesní skupina účetních a daňových poradců konfrontována se zvýšenou legislativní činností zejména na poli daňových zákonů. Zákon o účetnictví tak často novelizován nebyl, přesto došlo k několika významnějším změnám. Novelou zákona o účetnictví – zákon č. 437/2003 Sb. bylo od 1. ledna 2004 pro fyzické osoby zrušeno jednoduché účetnictví a bylo nahrazeno daňovou evidencí v podobě záznamů pro daňové účely.

Nejvýznamnějším z hlediska změn zákonů se stal rok 2014. V tomto roce nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V souvislosti s tak zvanou rekodifikací bylo zrušeno 238 právních předpisů nebo jejich částí a v prvé řadě byl zrušen starý občanský zákoník a obchodní zákoník. Tyto zákony jsou nyní obsaženy v novém občanském zákoníku, který lze považovat za jeden ze základních pramenů práva nejen pro podnikatele ale pro všechny občany České republiky.


Nejprve Vás seznámíme se základní terminologií


Přehled nejdůležitějších norem pro podnikatelskou sféru:


Základní terminologie

 • Osoba dle Nového občanského zákoníku (NOZ)
  • Dle § 18 NOZ je osoba fyzická nebo právnická. Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jeho právní osobnost zákon uzná.
 • Právní osobnost fyzické osoby
  • Dle § 23 NOZ má člověk právní osobnost od narození až do smrti a dle § 24 NOZ každý člověk odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout.
 • Podnikatel dle § 420 NOZ
  • Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.
  • Aby tedy mohla být fyzická nebo právnická osoba považována za podnikatele, musí její činnost vykazovat níže uvedené znaky, které musí být plněny současně. Činnost musí být vykonávána:
   • samostatně,
   • na vlastní účet a odpovědnost,
   • živnostenským nebo jiným obdobným způsobem,
   • se záměrem činit tak soustavně a 
   • za účelem dosažení zisku.
  • Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 NOZ se za podnikatele považuje také:
   • každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání,každá osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Pokračování příště …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *